พิมพ์ 

ข้อมูล โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

 โลโกโรงเรยน

โลโก้โรงเรียน

วิสัยทัศน์        โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ มีครูดี อาคารพร้อม สิ่งแวดล้อมปลอดภัย นักเรียนมีคุณภาพ   ตามเกณฑ์มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี   มีวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์   เด็กดีมีวินัย

เอกลักษณ์  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปรัชญาโรงเรียน  สุสฺสูสํ ลภเต ปัญญํ ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา

สีประจำโรงเรียน เทา เหลือง

สีเทา หมายถึง ปัญญา

สีเหลือง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

www .tesaban8.ac.th

 

           เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

                โรงเรียนเทศบาล 8                  ยึดมั่นการศึกษา

                อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                 ชุมชนพร้อมใจร่วมพัฒนา

                ครูดี นักเรียนดี ต่างมีวินัย          ใส่ใจรู้รักษ์วัฒนธรรม

                วิชาการเรียนรู้คู่คุณธรรม           ก้าวล้ำไอทีวิถีพอเพียง

                อาคารเรียนเพียบพร้อม            สิ่งแวดล้อมสวยงาม

                โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ของเรา

 

                      เพลง มาร์ช เทศบาล

เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่น       เพื่อสังคมประชาทั้งสิ้น มีชีวินสุขสันต์ทั่วไป

ปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไล    บ้าน อาคาร หนทางน้ำไฟเรืองรุ่งไกลหนักหนา

เทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้าน  เกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมา

เราทำการอนามัยพร้อมไปทุกครา        เพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนชนใกล้ไกล

เทศบาลคือบันไดของการปกครอง       ตามครรลองแห่งวิถี   ประเพณีประชาธิปไตย

เพื่อฝึกฝนพลเมืองให้จำฝังใจ             ด้วยการรับทำงานไป   เพราะตนเองได้เป็นสำคัญ

มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้น       ร่วมรับงานปกครองท้องถิ่น

นำธานินทร์สุขสันต์ทั่วไป                  เทศบาลก็คือเรานี้เองสัมพันธ์  เทศบาล นี้จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือ