พิมพ์ 

          โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2496 เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านใหม่”  มีนายบุญศรี ยอดสุวรรณ รักษาการแทนครูใหญ่  ต่อมานายบุญศรี  ยอดสุวรรณ  ได้ย้ายไปทำการสอนที่อื่น นายโชติ คันธเสวี มาเป็นครูใหญ่ ต่อมาอาคารเรียนชั่วคราวได้ถูกไฟไหม้เสียหายหมด  จึงย้ายมาเรียนที่ศาลาวัดบ้านใหม่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508  นายวีระ อุดมทรัพย์  ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด 6 x 25 เมตร โดยย้ายจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารชั่วคราวนี้

          พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณประเภทสมทบเป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) สร้างอาคารแบบ ป. 1 ก. ตึกมีมุขกลางสร้างไม่เสร็จคงค้าง  ฝาและพื้น จึงได้ย้ายจากอาคารชั่วคราวมาเรียนอาคารหลังใหม่      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2510  ต่อมาเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ได้ติดต่อป่าไม้เขตกับป่าไม้จังหวัดนำกฐินมาทอดสมทบทุน 2 ครั้ง จึงสำเร็จ เป็นเงินงบประมาณ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท) ได้ทำพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2513

          ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่   การศึกษาเชียงราย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552  ทำพิธีลงนามส่งมอบสถานศึกษาเมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2552 และได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทศบาล ๘  บ้านใหม่