พิมพ์ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียน