พิมพ์ 

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนเพื่อพิจารณาเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙